RAYCHEVA, L.; VELINOVA, N.; TOMOV, M. Debating the New Notion of the Media in the Bulgarian Media Ecosystem. Postmodernism Problems, v. 9, n. 1, p. 132-169, 20 May 2019.